Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี
นายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอบางแพ เป็นประธาน
เปิดงาน วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงขั้นตอน
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร
ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ จ.ราชบุรี
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นายปฐมชัย คชะสุต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ และ นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นายคะนอง โปรักษ์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำแผนงานโครงการและ
การบริหารงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนสำหรับชุมชน รุ่นที่ 9" ณ บ้านฟาใส
รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี สาธิตการแปรรูปเห็ดให้กับนักเรียนโรงเรียน
วัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ติดตามกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ดอนคา
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 9 กรกฏาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ติดตามและเยี่ยมชม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office