เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามพร้อมให้คำแนะนำ
การดำเนินงานโครงการแปรรูปข้าวตังแผ่นดิบ ภายใต้
โครงการ 9101 ติดตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ม.2 ต.วังเย็น
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมบัญชี โดยสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ราชบุรี ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชี และ
เจ้าหน้าที่สรรพากรอำเภอบางแพ ชี้แจงเรื่องการหักภาษี
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมกลิ่นประทุม ที่ว่าการอำเภอบางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม
นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ ให้การ
ต้อนรับ นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งมาเยี่ยมเยียนการดำเนินงานท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอนเอ๋ยดอนคา
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 15 กรกฏาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนทำแผน โครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้ง 8 กลุ่มชุมชน ใน อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี และชี้แจงทำความ
เข้าใจโครงการ 9101 ให้แก่ประธาน ศพก.และเกษตรกร
ผู้นำ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ร่วมต้อนรับ นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรและคณะสื่อมวลชนสัญจร ที่เข้ามาถ่ายทำข่าว
ประชาสัมพันธ์แหล่งทองเที่ยมเชิงเกษตรของกลุ่ม
ดอนเอ๋ย...ดอนคา ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล และ นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสานงานและ
อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจ
บัญชีและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่มาอบรมการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่กลุ่ม
ทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ บ้านสมาชิกกลุ่มฯ
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 20 มิถุนาย 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office