Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

สมาชิกสหกรณ์ไพลินรุ่งเรือง ป.เขมร ศึกษาดูงาน
การปลูกมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วง
อำเภอบางแพ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี
นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มฯ ให้การ
ต้อนรับ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบฯ
และคณะศึกษาดูงานโครงการทางเลือกทางรอดชาวนาไทย
ณ สวนผักอุดมทรัพย์ ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โดยมี นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ให้การต้อนรับ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพ
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วง
อำเภอบางแพ นำโดย นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์
ประธานกลุ่ืม ศึกษาดูงานการปลูกพืชไร้สารพิษ ณ กลุ่ม
เครือข่ายปลูกพืชไร้สารพิษละโว้ธานี จ.ลพบุรี และกลุ่่่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วง ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพ
กลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานประชุม
ประจำเดือนของหน่วยงานตำรวจภูธร ภาค 7 ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี วันที่ 13 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ ร่วมพิธี
ทำบุญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ เทศบาลตำบลบางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายคะนอง โปรักษ์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
"12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน.สู่ชุมชน"
ณ โรงแรงรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ประมวลภาพ
คณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
อ.แกรง จ.ระยอง ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office