เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
สถานีตำรวจภูธรบางแพ
สาธารณสุขอำเภอบางแพ
เทศบาลตำบลบางแพ
เทศบาลตำบลโพหัก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ เข้าร่วม
จัดทำเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1
เพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ ม.2 ต.ดอนคา,ม.7 ต.บางแพ,ม.4
ต.โพหัก,ม.6 ต.วัดแก้ว,ม.4 ต.หัวโพ และ ม.6 ต.วังเย็น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นายคะนอง โปรักษ์ ประธานแปลงใหญ่กล้วย
อำเภอบางแพ เข้าบันทึกเทปรายการวิทยุของ สวท.ราชบุรี
คลื่น Am 1593 รายการเกษตรราชบุรีมีดีต้องบอก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเทปนี้จะออกอากาศ วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 -14.00 น.
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย น.ส.ปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.น่าน ณ วิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 9 กุมภาพัน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา รุ่งโรจน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรม
วิชาการเกษตรที่เข้ามาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้าน
การผลิตพืช ปี 2561 สาขาการผลิตพืช GAP
นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ณ วิสาหกิจชุมชนมะม่วง
ส่งออกอำเภอบางแพ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
มอบหมายให้ น.ส.ปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ และ นางสาวนาถรพี ชื่นบาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แนะนำให้ความรู้
การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนและนำทำกิจกรรม
กับนักเรียโรงเรียนวัดหลวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
ณ โรงเรียนวัดหลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
มอบหมายให้ น.ส.ปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ร่วมสาธิตการทำปุ๋ยหมักและการทำ
น้ำหมักโดยสถานีพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี ณ
แปลงเกษตรกร โครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 (กล้วย)
หมู่ 6 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ร่วมประชุมศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอบางแพ ในส่วนของสมาชิกที่ได้รับการขยายผล
นวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการเจริญเติบโตของพืชเพื่อวางแผนการดำเนินงานและ
วางแผนการผลิตร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการขยายผลสู่
สมาชิกรายอื่น ณ ศูนย์ ศพก.อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 11 มกราคม 2561 ประมวลภาพกิจกรรม
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
ศพก.
วิสาหกิจชุมชน
การระบาดศัตรูพืช
ศูนย์บริการประชาชน
ด้านการเกษตร
คลินิกเกษตร
GAP
RBM
e - office