Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยเกษตรกร ต.ดอนคา อ.บางแพ
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต กิจกรรม
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อกระจายการผลิต พร้อมสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ณ บ้านหนองศาลา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี วันที 11 กันยายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นายสัญชัย ชาญสมุห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วย นายประจวบ ปราณีชน เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร
งานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรและของดีกลุ่มทวารวดี
ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอล์ลบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันที 10-14 กันยายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักสูตร "การบริหารศูนย์ข้าวชุมชน" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 5 กันยายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ นำเสนอกระบวนการพัฒนา Smart Officer
เขต 2 ผ่านหลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ในงาน MRCF เขต 2 ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ออกหน่วย
ให้บริการด้านการเกษตรในโครงการอำเภอบางแพยิ้ม
เคลื่อนที่ ณ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดสัมมนาอาสาสมัคร
เกษตร (อกม.) โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office