Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร
เพื่อสู่การรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 25 มีนาคม 255 ประมวลภาพกิจกรรม
นายคะนอง โปรักษ์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่ม
พัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ SMART
PRODUCT ณ ห้องประชุมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5 โดย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี ร่วมจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มฯ
งานส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
ณ ตลาดฟู้ดวิลล่า กรุงเทพฯ วันที่ 20-26 มีนาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดอบรมโครงการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ที่ทำการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช
ปลอดภัย เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก
ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี
วันที่ 19 มีนาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านใหม่ อบรมและ
ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พลังงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โดยมี นายฉลอง พ่วงพลับ นายอำเภอบางแพ
ให้การต้อนรับ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ประมวลภาพ
นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี รับมอบใบประกาศนียบัตร
การประกวดและแสดงผลผลิตทางการเกษตร งานท่องเที่ยว
ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2558 ประมวลภาพ
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office