Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ต.โพหัก
อ.บางแพ จ.ราชบุรี รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ในการประกวดการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบ้นเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 ประเภทกลุ่มแมบ้านเกษตรกร
วันที่ 23 เมษายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(สัมมนาเข้ม) หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
รุ่นที่ 2 ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท จ.สมุทรสาคร
วันที่ 23 เมษายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นางกัลยา ลิ้มเอิบไทย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
ชำนาญงาน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสาธิต
การทำสบู่สมุนไพรให้กับแม่บ้านและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี่ วันที่ 22 เมษายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ (โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ
สินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2 ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 21 เมษายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมงานพืชผักผลไม้อำเภอบางแพ ครั้งที่ 1 ประจำ
ปี 2558 โดยมี นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอ
บางแพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอบางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 20 เมษายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ
ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี รับการตรวจประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ในการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
ราชบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรม

นางรุ่งทิพย์ ราชประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงาน
จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน
พลังงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 10 เมษายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม

 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office