เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี เข้าติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ม.2,5,8 ต.วังเย็น อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ต้อนรับคณะดูงาน จาก สำนักงานเกษตรอำเภอ
สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเกษตรกรโครงการ
แปลงใหญ่มะม่วง เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก จ.ราชบุรี
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี นำโดย นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มฯ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้ามาเยี่ยมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง
แมลงวันผลไม้ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ภาพกิจกรรม
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ ให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลสินค้าเกษตรแก่ผู้จัดการวฝ่ายบริหาร
สินค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป เพื่อศึกษาและนำไปและนำไป
จำหน่ายในกลุ่มบริษัท ณ หมู่ 3 ต.ดอนคา อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
ร่วมต้อนรับกลุ่มสตรีจากเทศบาลตำบลเวียงสระ ที่เข้ามา
ศึกษาดูงานการแปรรูปกล้วยตาก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ร่วมกับเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่ม
แปลงใหญ่ให้กับเกษตรกร ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอำเภอบางแพ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ต้อนรับ
Single Command (SC) ระดับจังหวัด นำทีมโดยประมง
จังหวัด ที่เข้ามาติดตามงานเครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ หมู่ 2
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office