เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
สถานีตำรวจภูธรบางแพ
สาธารณสุขอำเภอบางแพ
เทศบาลตำบลบางแพ
เทศบาลตำบลโพหัก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย น.ส.ปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก
ปี 2560 ณ ศพก.อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
มอบหมายให้ นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรเข้าร่วมงาน
วันสาธิตจการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้และวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
ปี 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตร
บ้านรางสีหมอก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
น.ส.จตุพร ศีตมโนชญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ พร้อมด้วยเกษตรกร
ผู้นำในพื้นที่อำเภอบางแพ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่
ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ผู้ดูแลโครงการเกษตร
ก้าวหน้า ณ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกอำภอบางแพ
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 24 เมษายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะดูงานโครงการ
Smart Onie เพื่อสร้าง Smart farmer จาก กศน.บางคนที
(รุ่นที่ 1) ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตร
พอเพึยงตำบลดอนคา วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
ต.บางแพ และ ศพก.อำเภอบางแพ ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 9 เมษายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ร่วมกับสำนักงานประมง
จังหวัด จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการปรับแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี 2561 ครั้งที่2
ณ บ้าน นายจรัล อรุณคีรีวัฒน์ ต.ดอนคา อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
มอบหมายให้ นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ และ
นางสาวอัจรา รุ่งโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดถั่งเช่า และ
ส่งมอบวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้า (ไม้ผล) ให้แก่แปลงทดลอง(มะม่วง) ม.3 ต.หัวโพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
มอบหมายให้ นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ พร้อมด้วย
นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เข้าสำรวจแปลงมะพร้าว นายบัณฑิต แตงสุข
เกษตรกร ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
ศพก.
วิสาหกิจชุมชน
การระบาดศัตรูพืช
ศูนย์บริการประชาชน
ด้านการเกษตร
คลินิกเกษตร
GAP
RBM
e - office