Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ นำเสนอกระบวนการพัฒนา Smart Officer
เขต 2 ผ่านหลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ในงาน MRCF เขต 2 ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ออกหน่วย
ให้บริการด้านการเกษตรในโครงการอำเภอบางแพยิ้ม
เคลื่อนที่ ณ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดสัมมนาอาสาสมัคร
เกษตร (อกม.) โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ร่วมกับอำเภอบางแพ
หน่วยทหารชุด ร.ส.หน่วย ช.พัน 51 และผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร่วมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ
ปรับลดราคาปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชในเขต
พื้นที่อำเภอบางแพ ตามนโยบายลดต้นทุนการผลิตข้าวของ
คสช. วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงาน
เกษตรจังหวัดราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ติดตามนิเทศงาน
ตามระบบโครงการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตร
อำเภอบางแพ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ร่วมปลูกไม้ผล
ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ณ สำนักสงฆ์บุญมงคล ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office