เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

กระทรวงพลังงาน นำโดยพลังงานจังหวัดนนทบุรีและ
พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
ฝึกปฏิบัติการทำกล้วยตาก โครงงาน "กล้วยตาก กุ่มทอง"
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
นายสุรพล จารุพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ประมวลภาพกิจกรรม
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงาน
การดำเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
ต.บางแพ อ.บางแพจ.ราชบุรี โดยมี
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ให้การต้อนรับ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ อ่อนคง สำนักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี ร่วมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผัก
ปลอดภัย (GAP) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 21 กันยายน 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะศึกษาดูงาน พลังงานจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี โดยมี นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอ
บางแพ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 8 กันยายน 2559 ประมวลภาพกิจกรรม
นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม
ถ่ายทำรายการเกษตรก้าวหน้า ของสำนักข่าวไทย ช่อง 9
เรื่องการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูเพื่อการส่งออก
ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วง ม.3 ต.ดอนคา อ.บางแพ
จ.ราชบุรี โดยมีประธานกลุ่มนายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์
ให้การต้อนรับ วันที่ 2 กันยาย 2559
ภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office