เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินเพื่่อลดต้นทุนการผลิต
ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ศจช.
ดอนคา ม.3 ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 23 มกราคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายสงกรานต์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางแพ โดยมี
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ พร้อมด้วย
นายสุพัฒน์ อ่อนคง รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ
วันที่ 19 มกราคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ พร้อมด้วย
นางสาวปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประจำปี
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 10 มกราคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ พร้อมด้วย
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริม
การเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี2560
ณ บ้านนายวิชาญ รักสกุล ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
กระทรวงพลังงาน นำโดยพลังงานจังหวัดนนทบุรีและ
พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
ฝึกปฏิบัติการทำกล้วยตาก โครงงาน "กล้วยตาก กุ่มทอง"
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
นายสุรพล จารุพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office