Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ศึกษาดูงาน
การปลูกกุยช่าย สวน ว่าที่ร้อยโทบัญชา หนูเล็ก ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อนำไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์
และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากกุยช่าย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา นำสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอยุธยา ศึกษาดูงาน
การแปรรูปผลผลิตเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มฯ โดยมี
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพกล่าวต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุ่มพัฒนาสาธิตการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สมาชิกกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มฯ
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ
ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรตาลตอร่วมใจ
พัฒนา ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นักธุรกิจและผู้แทนรัฐบาล ประเทศเกาหลี เยี่ยมชม
สวนมะม่วง นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ เกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วง ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อนำเข้าผลไม้
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และมะม่วงแอปเปิ้ล (R2E2)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดประชุมคณะ
กรรมการศูนย์ตำบลบางแพ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office