Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัึฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
บางแพ เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและ
ของดี ทวารวดี ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม

รายการข่าวสดสดเสิร์ฟจากฟาร์ม มติชนทีวี ช่อง 1
เวิร์คพอยท์ ถ่ายทำสารคดีการปลูกกุยช่าย ของ
นายบัญชา หนูเล็ก เกษตรกรผู้ปลูกผัก ม.6 ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อชี้แจง
แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
ณ ศาลาวัดหลวง ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ ชี้แจง
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ ศาลา
วัดท่าราบ ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำรายการ
ชั่วโมงทำกิน เรื่องการปลูกและการทำกุยช่ายขาว
ของนายบัญชา หนูเล็ก ม.6 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมปรึกษาหารือแนวทาง
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอำเภอบางแพ
ฝึกอาชีพหลักสูตรการทำขนม โครงการจ้างแรงงาน
เร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้กับแม่บ้าน
เกษตรกร ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office