Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการทุกทิศทั่วไทย
ถ่ายทำสารคดีวิถีชาวบ้าน (การทำยำมะม่วง) ของสมาชิก
กลุ่มวิสหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดอบรมโครงการ
เกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดอบรมโครงการ
เกษตรสีเขียว ประจำปี 2558 โดยมีนายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ เป็นประธานพิธีเปิด ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การแปรรูป
เห็ด ให้นักเรียนโรงเรียนจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี เข้าร่วมอบรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้น
ซิตี้ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นางรุ่งทิพย์ ราชประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญ นำเกษตรกร ต.บางแพ เข้าร่วมงานโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ "การใช้
น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ อบรมการใช้งานโปรแกรม QGIS V.2.4
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
คุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ-
ชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เข้าร่วมเป็น
ทีมงานเจรจาการค้ากับประเทศไนจีเรีย ระหว่างวันที่
2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศไนจีเรีย
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office