Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลบางแพและตำบลโพหัก ศึกษาดูงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวน
จ.กาญจนบุรี วันที่ 22 มกราคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
รายการเกษตรสร้างชาติ ช่อง 9 MCOT ถ่ายทำการทำ
ไข่เค็มสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไข่เค็ม (ราชบุรี)
ของดีบ้านเรา ม.5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 35 คน ศึกษา
ดูงานการแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 19 มกราคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม

นายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ติดตามการจ่าย
พันธุ์ถั่วเขียวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ เข้าร่วม
จัดเวทีอาสาสมัครเกษตร และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่
ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 มกราคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี สาธิตการทำกระหรี่ปั๊ป
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางแพ
วันที่ 9 มกราคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร นำเกษตรกร
ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ให้การต้อนรับ วันที่ 7 มกราคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม นำเกษตรกรศึกษา
ดูงานการทำแหนมเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒา
ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ต้อนรับ วันที่ 6 มกราคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office