เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
สถานีตำรวจภูธรบางแพ
สาธารณสุขอำเภอบางแพ
เทศบาลตำบลบางแพ
เทศบาลตำบลโพหัก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

อำเภอบางแพร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจ
พอเพียง ณ วัดบ้านใหม่เหนือ ม.10 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเทศบาล
บางแพ และ นางปราณี แสงทอง อกม.ร่วมสำรวจพื้นที่
การเกษตรและเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วม ณ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ พร้อมด้วย
นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่และประสานงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขา
พืช ที่มาอบรมทีมฉีดพ่นและเจาะเข้าลำต้นตามโครงการ
ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ณ สวนสุขแก้ว
ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ พร้อมด้วย
นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที ม.9
ต.ดอนใหญ่ พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมเยียน อ.ก.ม. ม.3
ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการงบประมาณ ปี 2561
และติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมให้คำแนะนำ
ณ อำเภอบางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม

นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางแพ ร่วมให้การต้อนรับ
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจหวัดราชบุรี รองนายก
เหล่ากาชาดราชบุรี และ นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด
ราชบุรี ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบ
ถุงยังชีพ ณ ศาลา SML ม.8 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ และ
นายคะนอง โปรักษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลนักช่าวที่มาถ่ายทำรายการ
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อออกอากาศใน
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
ศพก.
วิสาหกิจชุมชน
การระบาดศัตรูพืช
ศูนย์บริการประชาชน
ด้านการเกษตร
คลินิกเกษตร
GAP
RBM
e - office