เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
สถานีตำรวจภูธรบางแพ
สาธารณสุขอำเภอบางแพ
เทศบาลตำบลบางแพ
เทศบาลตำบลโพหัก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่ี่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การประเมิน
ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ณ วิสาหกิจชุมชน ม.4 ต.บางแพพัฒนา ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2560ภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ เข้าร่วมงาน
ประชารัฐร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ณ หมู่ 7 ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 5 ธันวคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และร่วมเปิด
งานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ
โดยมี นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
เป็นประธานเปิดงาน วันที 5 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ย
เพื่อลด ณ ศดปช.ตำบลดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอบางแพ ณ บ้าน
นายจรัล อรุณคีรีวัฒน์ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม

นางสาวปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์ พร้อมดัวย
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ การจัดทำแผน
รายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ ปี 60 ณ ศพก.อำเภอบางแพ
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม

การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
ศพก.
วิสาหกิจชุมชน
การระบาดศัตรูพืช
ศูนย์บริการประชาชน
ด้านการเกษตร
คลินิกเกษตร
GAP
RBM
e - office