Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอำเภอบางแพ
ฝึกอาชีพหลักสูตรการทำขนม โครงการจ้างแรงงาน
เร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้กับแม่บ้าน
เกษตรกร ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
นายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอบางแพ เยี่ยมชม
สวนผัก ว่าที่ร้อยโทบัญชา หนูเล็ก ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม

นางกัลยา ลิ้มเอิบไทย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
ชำนาญงาน สาธิตการทำซาลาเปาให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม

นางกัลยา ลิ้มเอิบไทย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
ชำนาญงาน สาธิตการทำสบู่สมุนไพรให้กับกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ต.ดอนคา อ.บางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
น.ส.รัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วย นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ
ศึกษาดูงานการผลิตไม้ผล จังหวัดด่งท้าป และโฮจิมินท์
ประเทศเวียดนาม วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายคะนอง โปรักษ์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่ม
พัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เข้าร่วมอบรม
เกษตรกรและเสวนาการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ชุมชน ปี 2558 ณ ศูนย์สุขภาพชนบท ต.ดอนแร่ อ.เมือง
จ.ราชบุรี วันที่ 1 และ 19 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
มอบใบประกาศนียบัตรให้เกษตรกร ในงานประกวดพืชผัก
ผลไม้อำเภอบางแพ ครั้งที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์
ข้างไปรษณีย์บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office