Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ชีแจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ณ ศาลาวัดหลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดการเสวนาทิศทาง
การผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลโพหัก โดยถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58
การลดต้นทุนการปลูกข้าว ฯลฯ ณ ศาลาวัดใหญ่โพหัก
ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ศึกษาดูงานการผลิตเสาวรส
รับประทานสด ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะและสถานี
เกษตรหลวงหมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ เกษตรอำเภอบางแพ
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข สู่ความปรองดอง
ณ วัดหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพจ.ราชบุรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นายสัญชัย ชาญสมุห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วย นายชวลิต กลิ่นเกษตร เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน สำรวจและจัดเก็บข้อมูลกล้วยไม้
ของเกษตรกร ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปกล้วยตาก ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 16 และ 18 กรกฎาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office