Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

ประ
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ ร่วมงาน
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช โครงการเมืองเกษตร
สีเขียว ณ บ้านนาคราม หมู่ 5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 22 เมษายน 2559 ประมวลภาพกิจกรรม
น.ส.รัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เป็นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วง
อำเภอบางแพ ในการเจรจาการค้าส่งมะม่วงน้ำดอกไม้
ให้ผู้ประกอบการ ณ งานมหกรรมเกษตรภาคตะวันตก
ตลาดศรีเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วันที่ 20 มีนาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท. ถ่ายทำรายการ การผลิต
มะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก
ของคุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 มีนาคม 2559 ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมสินค้าเกษตร
และของดีจังหวัดราชบุรี 18-20 มีนาคม 2559 ณ ลาน
โปรโมชั่น ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท.รายการเกษตรสร้างชาติ
ถ่ายทำ สวนฝรั่งเพื่อการส่งออก ของ
คุณประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ส่งออกผลไม้ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 14 มีนาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ถ่ายทำสารคดีการปลูกองุ่น
ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานของ นายปรีชา วรรัตน์วัฒนากุล
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ ให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลการเกษตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
นายปฐมชัย คชสุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏบัติ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี วิทยากรอบรมการ
ตรวจวิเคราะห์ดินตามโครงการสงเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ปี 2559 ให้กับกลุ่มเกษตรกร ต.ดอนคา
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office