เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะ SC นำทีมโดย
ประมงจังหวัดราชบุรี ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการแปลงใหญ่พืชผัก ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 20 เมษายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นจังหวัดราชบุรี โดยอำเภอบางแพได้คัด
เลือก นายประจวบ ปราณีชน เกษตรกรสาขาอาชีพทำนา
ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เข้าร่วมในการคัดเลื่อก
ครั้งนี้ วันที่ 20 เมษายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นางสาวอัจรา รุ่งโรจน์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สำรวจพื้นที่การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว
พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ม.10 ต.วัดแก้ว
อ.บางแพ จ.ราชบุร วันที่ 11 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรม
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่การระบาดหนอนหัวดำ
มะพร้าว และศัตรูมะพร้าวอื่นๆ พร้อมให้คำแนะนำในการ
ป้องกันและดูแลการระบาด ในเขตพื้นที่ ต.วังเย็น และ
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 11 เมษายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์ และ นางสาวนาถรพี ชื่นบาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธาน
คณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ดอนคา ให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการระดับจังหวัดที่เข้ามา
ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 5 เมษายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี เข้าติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ม.2,5,8 ต.วังเย็น อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ต้อนรับคณะดูงาน จาก สำนักงานเกษตรอำเภอ
สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเกษตรกรโครงการ
แปลงใหญ่มะม่วง เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก จ.ราชบุรี
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office