เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
www.reliablecounter.com
 
 

นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ร่วมต้อนรับ นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรและคณะสื่อมวลชนสัญจร ที่เข้ามาถ่ายทำข่าว
ประชาสัมพันธ์แหล่งทองเที่ยมเชิงเกษตรของกลุ่ม
ดอนเอ๋ย...ดอนคา ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล และ นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสานงานและ
อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจ
บัญชีและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่มาอบรมการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่กลุ่ม
ทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ บ้านสมาชิกกลุ่มฯ
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 20 มิถุนาย 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ ประชุม
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางแพ โดยมีคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ ประธานเครือข่ายศูนย์ฯ และเกษรกรผู้นำ
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ และ
นายศักดิ์สิทธิ์ แก่นศํกด์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านแหลมทอง ต้อนรับนักข่าวจาก
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี (ช่อง NBT)
และร่วมถ่ายสารคดีพิเศษ ศาสตร์พระราชา ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพบ้านแหลมทอง ม.3 ต.หัวโพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี นำโดย นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช ในการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนคา อ.บางแพ
จ.ราชบุรี หลังจากการประเมินแล้วคณะเจ้าหน้าที่เข้า
ติดตามแปลงมะพร้าวที่พบการเข้าทำลายของด้วงแรด
มะพร้าว พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น ณ ม.1 ต.ดอนคา
อ.บางแพ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
ร่วมโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กับ
ชุมชน/otop/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และ
ส่งมอบเทคโนโลยี จัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัด
ราชบุรี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรตาลตอ
ร่วมใจพัฒนา ม.6 ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี
นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
นายนพินิจ เจริญเร็จ เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ ร่วมเปิด
เส้นทางท่องเที่ยวดอนเอ๋ย..ดอนคา ณ บ้านไทยทรงดำ
วัดดอนพรม ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี
นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office