Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ศึกษาดูงานการผลิตมะม่วง
เพื่อการส่งออก ของ นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ
ม.3 ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 25 กันยายน 2558ภาพกิจกรรม
ดร.รัตนาพร ธรรมโกศล และนักวิชาการจากประเทศ
ไนจีเรีย ศึกษาดูงานการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อ
การส่งออก ของ นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ ม.3
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันทีี 24 กันยายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ พร้อมด้วย
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ มอบมะม่วงคุณภาพส่งออกให้แก่
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวปิยรักษ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนาแนวทางการ
ช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะ
แห้งแล้งจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 22 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดประชุมเกษตรกร
ผู้ปลูกกุยช่าย โครงการการพัฒนาการผลิตกุยช่ายขาวและ
บรรจุภัณฑ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี วันที่ 17 กันยายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ เข้าร่วม
ประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ของกรมการปกครอง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาธิตการแปรรูป โครงการให้คำปรึกษาและข้อมูลทาง
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ณ ที่ทำการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 9 กันยายน 2558 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office