Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน
ปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จัดประชุมปรึกษาหารือ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โครงการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 โดยมีปลัดอำเภอบางแพ
และทหารเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดจินดาราม
อ.สามพราน จ.นครปฐม ศึกษาดูงานและฝึกอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี่
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดจินดาราม
อ.สามพราน จ.นครปฐม ศึกษาดูงานและฝึกอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี่
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ณ ศาลาวัดหลวง ม.3 ต.วังเย็น
อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาเข้ม)
หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ณ แควริเวอร์ไซด์
รีสอร์ท อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office