Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ
พร้อมด้วย นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ ต้อนรับคณะ
เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ที่มาศึกษาดูงานการผลิต
และจำหน่ายมะม่วงเพื่อการส่งออก ณ ที่ทำการกลุ่มฯ
ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 18 มีนาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
เกษตรกรตำบลบางแพ และตำบลโพหัก อำเภอบางแพ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว "กิจกรรม
รณรงค์ไถกลบตอซัง" ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
วันที่ 13 มีนาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยเกษตรกรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เข้าร่วมศึกษาดูงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ
เพิ่มผลผลิตกิจกรรมพัฒนาการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นางรุ่งทิพย์ ราชประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และ นางสารรัตติญา งามระบำ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร QGIS
Program ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
วันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นางสารรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนคา เข้าร่วมตรวจฟาร์มไก่เนื้อเพื่อขอต่ออายุ
การทำฟาร์มในพื้นที่ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 7 มีนาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
อำเภอบางแพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมเพื่อ
ลดตันทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้
การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตกรอำเภอบางแพ ณ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 6 มีนาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office