Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักส่งเสริมและพัฒนา
     การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินฯ
ดิน เทคโนโลยีเกษตร
พืช โรคและแมลง
ประมง สหกรณ์/วิสาหกิจฯ
น้ำ เตือนภัยเกษตรกร
ปศุสัตว์ ปุ๋ย/สารเคมี
ปัจจัยการเกษตร
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย

 
 
 
 

นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ จัดประชาคมเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
(อุทกภัย) อำเภอบางแพ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
นางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งออกชมพู่
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรราชบุรี ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นางกัลยา ลิ้มเอิบไทย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
ชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ตำบลหัวโพ ม.3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์ เกษตรอำเภอบางแพ เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา เพื่อสรุปผลงาน
ปี 2557 และวางแผนการดำเนินกิจกรรม ปี 2558
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ
บางแพ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุม ณ ที่ทำการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
นำเกษตรกรอำเภอบางแพ ทัศนศึกษาดูงาน ณ โครงการ
ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่่ายาง จ.เพชรบุรี่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรม
 
การผลิตกุยช่ายอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
ปลูกขึ้นฉ่ายขายกิโลละ 100 รายละเอียด
6 อาหารลดคอเลสเตอรอล     รายละเอียด
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง     รายละเอียด
ข้าวกล้อง วิตามิน เพียบ...     รายละเอียด
กินอย่างไร...จึงจะเลี่ยงภัยจากโรคร้าย      รายละเอียด
สุดยอดอาหารถั่วเหลือง       รายละเอียด
 
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์
เกษตรอำเภอบางแพ
 
หมวดข้าว
หมวดพืชผัก
หมวดสมุนไพร
หมวดไม้ผล
หมวดไม้ยืนต้น
หมวดไม้ดอกไม้ประดับ
หมวดพืชไร่
หมวดแมลงเศรษฐกิจ
หมวดจัดการฟาร์ม
หมวดการแปรรูป
หมวดตลาด
หมวดกระบวนการเรียนรู้
หมวดขยายพันธุ์พืช
หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
หมวดวิสาหกิจชุมชน
หมวดบริหารจัดการ ศบกต.
หมวดปศุสัตว์
หมวดศรัตรูพืช
หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร
 
ศ.02
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตร & สายใยรัก
GAP
RBM
e - office